ALGEMENE VOORWAARDEN SFEERHUIS BAAN TE RIJSSEN

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1.1
Op alle transacties van Sfeerhuis Baan zijn uitsluitend de door haar gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2
Op alle door Sfeerhuis Baan gedane aanbiedingen en/of door haar geaccepteerde opdrachten prevaleren zij boven eventuele voorwaarden van koper, ook al worden daarin uitsluitend die voorwaarden toepasselijk verklaard.

1.3
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sfeerhuis Baan voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
2.1
Aanbiedingen en offertes door Sfeerhuis Baan gedaan, hebben een zuiver informatief karakter en zijn derhalve vrijblijvend, met dien verstande dat een koper daaraan geen rechten kan ontlenen. Een schriftelijke offerte heeft een standaard geldigheidsduur van veertien dagen na datering van de offerte, tenzij een andere acceptatietermijn is overeengekomen.

2.2
Mondelinge gedane aanbiedingen en/of offertes zijn niet geldig. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3
Indien de aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Sfeerhuis Baan het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.4
Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Sfeerhuis Baan eerst, nadat en voor zover deze door Sfeerhuis Baan zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

2.5
Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3 - Omvang opdracht
3.1
De opdracht omvat uitsluitend wat op de offerte is omschreven. Geringe afwijkingen bij de uitvoering zijn toegestaan.

3.2
Opdrachten die zijn gebaseerd op door koper verstrekte modellen, tekeningen, berekeningen aanwijzingen of andere gegevens, worden steeds aanvaard onder de voorwaarden dat de te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd. Blijkt dat niet het geval, dan is Sfeerhuis Baan bevoegd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, dan wel de overeenkomst te annuleren.

3.3
Behoudens terzake bestaande wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid is Sfeerhuis Baan niet aansprakelijk voor voorzieningen betreffende veiligheid- en milieuvoorschriften, die op verzoek van of in opdracht van koper zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met de aan Sfeerhuis Baan verstrekte opdracht.

3.4
Indien verwijdering en/of afvoer van milieugevaarlijke stoffen binnen de opdracht is begrepen, dan komen de eventueel daarmee verband houdende kosten voor rekening van koper.

3.5
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 ■ wanneer koper schriftelijk aan Sfeerhuis Baan kennis heeft gegeven van de voltooiing en goedkeuring van het werk door ondertekening van de opleverbon, of
 ■ bij ingebruikneming van het werk door koper, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, of
 ■ wanneer het werk door Sfeerhuis Baan is uitgevoerd zoals in de overeenkomst is omschreven, ondanks het niet-tekenen van de opleverbon vanwege afwezigheid van de koper.
3.6
Kleine gebreken aan het werk, welke gevoeglijk in een redelijke termijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.

3.7
Indien op moment van installatie van gashaarden en -kachels een werkende gastoevoer ontbreekt, zodat Sfeerhuis Baan extra kosten moet maken om de gashaard en/of -kachel op een later tijdstip alsnog in bedrijf te stellen, worden deze extra kosten bij de koper in rekening gebracht, tenzij expliciet anders vermeld in de overeenkomst.

Artikel 4 - Prijzen en kosten
4.1
De prijzen van Sfeerhuis Baan zijn gebaseerd op de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten assurantiepremies, etc.

4.2
Indien tengevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, officiële verhoging van importeurs-/ fabrikantenprijzen, een prijsverhoging moet worden toegepast, staat het koper vrij om binnen acht dagen nadat hij op de hoogte gesteld is van de prijswijziging, de koopovereenkomst te ontbinden.

4.3
Indien koper gebruik maakt van zijn bevoegdheid, zoals is vermeld in lid 2 van dit artikel, is hij gehouden tot een redelijke vergoeding van het door Sfeerhuis Baan reeds gepresteerde.

4.4
Indien de uitvoering van de order op verzoek van koper of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij koper liggende oorzaken wordt vertraagd, komen alle uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten – waaronder renteverlies – voor rekening koper.

4.5
Indien er sprake is van een deellevering dient het factuurbedrag minimaal naar rato te worden voldaan.

Artikel 5 - Betaling
5.1
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling netto in contanten of per pinbetaling. In geval van uitzondering dient betaling binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden.

5.2
Alle betalingen zullen zonder aftrek, verrekening of opschorting geschieden via kas, pin of indien uitdrukkelijk overeengekomen door bijschrijving op het door Sfeerhuis Baan vermelde bankrekeningnummer.

5.3
Wanneer betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaats gevonden binnen acht dagen na factuurdatum, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Sfeerhuis Baan zonder ingebrekestelling het recht koper over het gehele door hem verschuldigde bedrag 1% rente per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de door Sfeerhuis Baan verder toekomende rechten. Verder komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Sfeerhuis Baan dient te maken ter incasso van hetgeen koper ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij voorbaat gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 120,00.

5.4
Sfeerhuis Baan is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 20% te vragen. Indien door een aan Sfeerhuis Baan toerekenbare tekortkoming de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 6 - Levering / risico-overgang
6.1
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen af fabriek/winkel/magazijn van Sfeerhuis Baan. Op het moment dat de goederen de vestiging van Sfeerhuis Baan verlaten, gaat het risico van de goederen over op koper. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Sfeerhuis Baan op de opdrachtbevestiging of anderszins wordt aangegeven. Bij franco levering gaat het risico over op het moment van de bezorging.

6.2
Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Sfeerhuis Baan schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal aan Sfeerhuis Baan een redelijke termijn gegund worden om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen.

6.3
Indien koper weigert de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen of indien koper door aan hem toe te rekenen omstandigheden niet in staat is de goederen in ontvangst te nemen, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en komen de extra kosten, die Sfeerhuis Baan moet maken, ten gevolge van dit verzuim, voor rekening van koper.

6.4
Wanneer de situatie, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, zich voordoet, staan de aangeboden zaken gedurende maximaal twee maanden te zijner beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van koper.

6.5
Bij aankomst van de goederen dient koper zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien op dat moment blijkt dat er schade aan de goederen is toegebracht, dient hij dit per omgaande schriftelijk aan Sfeerhuis Baan te melden.

6.6
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de redelijkerwijs vastgestelde eisen, zal Sfeerhuis Baan de zaken binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, of indien retourneren redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Sfeerhuis Baan vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich per omgaande de vervangen zaak aan Sfeerhuis Baan te retourneren en de eigendom daarover aan Sfeerhuis Baan te verschaffen.

6.7
Indien Sfeerhuis Baan gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd op het moment dat de koper deze gegevens aan Sfeerhuis Baan ter beschikking heeft gesteld.

6.8
Opdrachtgever machtigt Sfeerhuis Baan om de opdracht of een deel daarvan door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 7 - Garantie
7.1
Sfeerhuis Baan garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2
De door Sfeerhuis Baan te verlenen garantie op geleverde goederen is beperkt tot de eventuele door haar toeleverancier vastgestelde garantiebepalingen c.q. de fabrieksgarantie. Dit betreft zowel de omvang van de te verlenen garantie, als ook de garantietermijn. De garantietermijn op tweedehands gaskachels omvat een termijn van één jaar. Tweedehands houtkachels en tweedehands meubelen komen niet in aanmerking voor garantie.

7.3
Terzake van tweedehandse gaskachels omvat de garantie enkel het toesturen van nieuwe onderdelen voor de kachel. Indien door Sfeerhuis Baan noodzakelijk geacht, worden garantieonderdelen vervangen in de werkplaats van Sfeerhuis Baan. Aanlevering van de gaskachel aan Sfeerhuis Baan dient te gebeuren door de koper.

7.4
Sfeerhuis Baan garandeert zes maanden na oplevering de goede werking van de door haar gemonteerde kachels voor zover het niet functioneren een rechtstreeks gevolg is van gebreken in de montage, alsmede voorzover Sfeerhuis Baan het ontwerp zelf heeft gemaakt.

7.5
In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de garantietermijn op montagewerkzaamheden voor tweedehandse kachels een periode van drie maanden na levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.6
De garantie wordt uitsluitend verleend op het casco van de kachel. Glas, koord en het binnenwerk is uitgesloten van garantie.

7.7
Bij (natuur)stenen producten zoals schouwen en haardplateaus dient bij levering van de goederen onmiddellijk een controle op eventuele gebreken plaats te vinden. Geconstateerde gebreken dienen per omgaande schriftelijk aan Sfeerhuis Baan te worden gemeld. Wanneer het door Sfeerhuis Baan geleverde (natuur)stenen product voorgeschreven is door een derde partij, geeft Sfeerhuis Baan geen garantie.

7.8
De in dit artikel genoemde garantiebepalingen zijn niet van toepassing wanneer het gebrek, terzake waarvoor garantie wordt geclaimd, is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sfeerhuis Baan, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7.9
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Sfeerhuis Baan niet aansprakelijk voor de gevolgschade.

7.10
Er kan slechts aanspraak gemaakt worden op de garantie indien de koper volledig aan de betalingsverplichting voldaan heeft.

7.11
Voor goederen geleverd en/of geïnstalleerd buiten Nederland is de garantie beperkt tot het uitsluitend naleveren van onderdelen, al dan niet onder garantie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1
Sfeerhuis Baan is slechts aansprakelijk te stellen voor zover deze door haar verzekeraar wordt gedekt, dan wel voor zover de schade aan het werk, hulpstuk, materiaal, alsmede aan het werk en/of eigendommen van koper en/of derden is ontstaan door grove schuld van Sfeerhuis Baan, dan wel door hen die door Sfeerhuis Baan te werk zijn gesteld om de aan haar opgedragen werkzaamheden te verrichten.

8.2
Sfeerhuis Baan is niet aansprakelijk voor schaden en bijkomende kosten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht; daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanisme, chemische en biologische invloeden van buitenaf; normale slijtage van de geleverde zaken als gevolg van dagelijks gebruik; enig ander van buiten afkomende oorzaak

8.3
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor volgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Sfeerhuis Baan beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

8.4
Onverminderd het bovenstaande is Sfeerhuis Baan niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van koper/opdrachtgever.

8.5
Bedrijfsschade, waaronder mede verstaan wordt derving van inkomsten, komt echter nimmer voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich hiervoor desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

8.6
Sfeerhuis Baan is niet aansprakelijk voor brandschade als gevolg van het slecht isoleren van houtwerk (houten plafonds/schouwen e.d.)

8.7
Sfeerhuis Baan is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit blikseminslag, storm e.d.. Dit wordt verstaan onder overmacht.

Artikel 9 - Verplichtingen opdrachtgever
9.1
Opdrachtgever zorgt ervoor dat Sfeerhuis Baan tijdig kan beschikken over: de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) e.e.a. op aanwijzing van Sfeerhuis Baan; het gebouw of terrein waar het werk moet worden uitgevoerd; voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen; tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

9.2
Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit (aansluitmogelijkheden t.b.v. elektrisch apparatuur) ter beschikking te stellen.

9.3
Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoer daarvan. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Sfeerhuis Baan voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever is rekening worden gebracht.

9.4
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor parkeergelegenheid en bereikbaarheid per vrachtwagen tot aan de woning. Eventuele parkeerboetes zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 - Reclames
10.1
Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, verleende diensten als op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen of diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Sfeerhuis Baan te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten, waarop de reclames betrekking hebben.

10.2
Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

10.3
Wanneer door koper conform artikel 10.1 gereclameerd, heeft Sfeerhuis Baan het recht hetzij:

 ■ Het ontbrekende af te leveren, of
 ■ Het afgeleverde goed te herstellen, mits Sfeerhuis Baan, hieraan redelijkerwijs kan voldoen, danwel
 ■ De afgeleverde goederen te vervangen, zulks onder verplichting van koper om alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren.
10.4
Sfeerhuis Baan is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer koper op het ogenblik van indiening daarvan aan al zijn jegens Sfeerhuis Baan bestaande verplichtingen heeft voldaan.

10.5
Ongeacht het hierboven vermelde zullen door Sfeerhuis Baan geen reclames in behandeling worden genomen, indien blijkt dat binnen de reclametermijn en anders dan in noodgevallen, derden reparatieopdrachten hebben uitgevoerd zonder toestemming van Sfeerhuis Baan.

Artikel 11 - Annulering
11.1
Koper heeft het recht een opdracht of koopovereenkomst uiterlijk binnen acht dagen na totstandkoming van de overeenkomst bij aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te annuleren, mits hij binnen vijf dagen na mededeling daarvan aan Sfeerhuis Baan als schadeloosstelling een bedrag gelijk aan 20% van de overeengekomen, met de koop of opdracht verband houdende som voldoet.

11.2
Opdrachtgever is voorts verplicht Sfeerhuis Baan te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

11.3
Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen koper en Sfeerhuis Baan schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4
Onverminderd het hiervoor vermelde behoudt Sfeerhuis Baan zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen

Artikel 12 - Ontbinding
12.1
De overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal vereist zijn, op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

12.2
Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ter zake van in lid 1 van dit artikel aangegeven oorzaken, is koper aansprakelijk voor de door Sfeerhuis Baan geleden schade.

Artikel 13 - Overmacht
13.1
Van overmacht aan de zijde van Sfeerhuis Baan is sprake, indien Sfeerhuis Baan na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, natuurgeweld zoals: storm, overstroming en als gevolg daarvan waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Sfeerhuis Baan als bij derden van wie Sfeerhuis Baan de benodigde materialen of brandstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Sfeerhuis Baan ontstaan.

13.2
Indien door overmacht de levering meer dan zes maanden is vertraagd, is zowel Sfeerhuis Baan als ook koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
14.1
Zolang koper geen volledige betaling van de aan hem verrichte leveringen van goederen of verrichte werkzaamheden heeft gedaan, blijven aan koper geleverde goederen eigendom van Sfeerhuis Baan.

14.2
Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen of verrichte werkzaamheden niet nakomt of Sfeerhuis Baan uit andere hoofde nog enige vordering op koper heeft, is Sfeerhuis Baan gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Sfeerhuis Baan in rechte vergoeding te vorderen van eventueel door haar geleden schade.

Artikel 15 - Wijziging van voorwaarden
15.1
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door Sfeerhuis Baan te eniger tijd toegepast ten voordele van koper, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 16 - Aanvullende bepalingen inzake montagewerkzaamheden
16.1
Het aanbrengen van een flexibele buis in een bestaande schoorsteen, wordt uitsluitend uitgevoerd bij rechte rookkanalen. Indien deze schoorsteen geen recht kanaal (dat is zonder bochten) is, dient dit vooraf expliciet te worden aangegeven bij Sfeerhuis Baan, zodat dit in de opdrachtbeschrijving wordt opgenomen. Indien onvermelde afwijkingen resulteren in extra arbeidsuren of sloopwerkzaamheden, worden eventuele bijkomende kosten in rekening van de koper gebracht.

16.2
Indien benodigd, dient elektriciteit t.b.v. de (gas)haard aanwezig te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.3
Werkzaamheden in de kruipruimte (zoals aanleggen van gasleiding) worden uitsluitend door Sfeerhuis Baan (en/of eventueel derden) uitgevoerd indien deze kruipruimte een hoogte heeft van minimaal 60 centimeter, makkelijk toegankelijk, makkelijk doorgaanbaar en droog is. Sfeerhuis Baan behoudt zich het recht om de werkzaamheden op te schorten, indien aan vermelde voorwaarde niet is voldaan. De eventueel hieruit voortvloeiende extra kosten worden in rekening van de koper gebracht.

16.4
Bij installatie van kachel, haard en/of schouw wordt standaard uitgegaan van plaatsing op de begane grond, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien, ten tijde van de totstandkoming van de verkoopovereenkomst, afwijking hiervan niet is vermeld, zullen hiervoor extra kosten worden in rekening van de koper worden gebracht.

16.5
Aan de uitvoering van boringen zijn te allen tijde risico’s verbonden. Het risico m.b.t. het boren door leidingen is nimmer volledig uit te sluiten. Hoewel Sfeerhuis Baan (al dan niet via een onderaannemer) zorgdraagt voor een uiterst zorgvuldige uitvoering, geschieden deze boringen geheel op risico van de koper. Eventuele kosten ter herstelling van ontstane schade (arbeidsloon, materiaal etc.) worden in rekening van de koper gebracht.

16.6
Verticale boringen worden standaard van boven naar onderen verricht. Indien hiervan moet worden afgeweken, wordt een meerprijs gerekend.

16.7
Indien een open haard/kachel aangesloten moet worden op een bestaand rookkanaal, draagt Sfeerhuis Baan geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor het functioneren van dit rookkanaal.

16.8
Adviezen van Sfeerhuis Baan t.a.v. het aanbrengen of treffen van voorzieningen i.v.m. de door haar geleverde producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Sfeerhuis Baan is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op haar verzoek of in opdracht van een derde zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met producten en/of diensten van Sfeerhuis Baan.

Artikel 17 - Beeldmateriaal
17.1
Sfeerhuis Baan is gerechtigd foto´s en video´s te maken van gerealiseerde projecten en dit beeldmateriaal te gebruiken voor o.a. in advertenties, website en social media (twitter, facebook, youtube, linkedin etc.)

Artikel 18 - Geschillen
18.1
Op alle geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.

Bezig met laden...